Recent posts
To top

July 2019

26 Jul

Style in Business. Դավիթ Աղաջանյան և Աննա Դովլաթյան

cover
Դավիթ Աղաջանյանի և Աննա Դովլաթյանի փոքրիկ «եռանկյունի»-ում պատերը տարբեր են․ իրենց հարսանիքի դոնաթսները, դեկորները, տրամադրությունը, կրեատիվն ու նոր մտքերն այսօր զարդարում են մյուսների «սպիտակ ժամանակները»։ Իսկ թե որո՞նք են դրանք, ի՞նչով...
Continue reading