Recent posts
To top

March 2014

12 Mar

Շքեզության սիմֆոնիա

simfonia
Շքեզության սիմֆոնիա Երաժշտություն, թանկարժեք զարդեր և , իհարկե, գեղեցիկ մարմին… Ինչը կարող է առավել կատարյալ լինել, քան այս երեքի ներդաշնակությունը: Սա գեղեցիկ ապրելակերպի բանաձևերից մեկն է, իսկ այն զարգացնելը ձեր երևակայության խնդիրն է… ոճը`...
Continue reading