Recent posts
To top
7 Mar

The 30 Sexiest Armenians 2012

30 ԱՄԵՆԱՑԱՆԿԱԼԻ ՀԱՅԵՐԸ 2012

Այս տա­րի ԷԼ Style ամ­սա­գիրն ար­դեն չոր­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պեց հան­րութ­յան կող­մից սիր­ված և մեծ մաս­սա­յա­կա­նութ­յուն վա­յե­լող”30 ա­մե­նա­ցան­կա­լի հա­յե­րը” նա­խա­գի­ծը: Հան­րա­յին ակ­տիվ քվեար­կութ­յան արդ­յուն­քում, ի վեր­ջո, ընտր­վե­ցին այն 30 ա­մե­նա­ցան­կա­լի հա­յե­րը, ում ա­նուն­նե­րը բա­ցա­հայտ­վե­ցին քվեար­կութ­յա­նը հա­ջոր­դող և ա­վան­դա­բար կազմա­կերպ­վող մի­ջո­ցառ­ման ըն­թաց­քում: Եր­կար սպաս­ված և լայ­նո­րեն քննարկ­վող այս ի­րա­դար­ձութ­յու­նը մի քա­նի ա­միս շա­րու­նակ լար­վա­ծութ­յան մեջ էր պա­հում հայ­կա­կան շոու-բիզ­նե­սի աս­պա­րե­զը և այդ աս­պա­րե­զով հե­տաքրքր­վող­նե­րին: Եվ ա­հա, վեր­ջա­պես, ներ­կա­յաց­նում ենք 2012թ­-ի 30 ա­մե­նա­ցան­կա­լի հա­յե­րին:

image
ՍԻՐՈւՇՈ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

image (1)
ՍՈՖՅԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (2)
ԻՎԵՏԱ ՄՈւԿՈւՉՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՄԵՆ ԱՂԱՅԱՆ

 

image (3)
ՍՈՍ ՋԱՆԻԲԵԿՅԱՆ
լուսանկարիչ` ՎԱՀԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

 

image (4)
ԱՆԱՀԻՏ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
լուսանկարիչ` ՏՈւՇՈ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

 

image (5)
ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (6)
ՍԵԴԱ ՍԵՐՈԲՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (7)
ԷՐԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
լուսանկարիչ` ՏՈւՇՈ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

 

image (8)
ԱՐԹՈւՐ ԱԲՐԱՀԱՄ
լուսանկարիչ` ՎԱՀԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

 

image (9)
ՄԱՐԻ ԱԿՍԵԼ

 

image (10)
ՄԻՇՈ
լուսանկարիչ` ՎԱՀԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

 

image (11)
ԷՄՄԻ
լուսանկարիչ` ԱՐՎԻՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

image (12)

ԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
լուսանկարիչ` ՎԱՀԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

 

image (13)
ԼԵՎՈՆ ԱՐՈՆՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (14)
ՀԵՐՄԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (15)
ԱՐԵՎԻԿ ՈւԴՈւՄՅԱՆ
լուսանկարիչ` ՏՈւՇՈ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

 

image (16)
ԼԻԼՈւ
լուսանկարիչ` ԱՐՎԻՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

image (17)
ԳԱՐԻԿ
լուսանկարիչ` ՏՈւՇՈ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

 

image (18)
ԱՆԴՐԵ
լուսանկարիչ` ԱՐՎԻՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

image (19)
ՆԱԶԵՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (20)
ՍՈւՐԵՆ ԱՌՈւՍՏԱՄՅԱՆ
լուսանկարիչ` ՎԱՀԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

 

image (21)
RIPPI
լուսանկարիչ` ԱՐՎԻՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

image (22)
ԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (23)
ԱՐՄԱՆ ՆՇԱՆՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (24)
ԼԻԱՆՆԱ ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՎԻՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

image (25)
DJ SERJO
լուսանկարիչ` ԱՐՎԻՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

image (26)
ՍԱՐԳԻՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

image (27)
ՄԻՀՐԱՆ ԾԱՌՈւԿՅԱՆ
լուսանկարիչ` ՏՈւՇՈ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

 

image (28)
ԷԴԳԱՐ ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՎԻՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

image (29)

ՎԱՐԴԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
լուսանկարիչ` ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ