Recent posts
To top
9 Nov

Edgar Artis. իլյուստրացիաներ

Կար մի ժամանակ, երբ համացանցում հայտնվեցին հետաքրքիր և յուրօրինակ իլյուստրացիաներ, որոնց հեղինակը ներկայանում էր` Edgar Artis: Այս նկարազարդումները մեծ տարածում գտան, բայց հեղինակի մասին ոչինչ հայտնի չէր: Այսօր արդեն իլյուստրացիաները հասել են նաև Hollywood, և պարզ է դարձել,  որ դրանց հեղինակն ազգությամբ հայ Է: Որևէ այլ տեղեկություն հեղինակի մասին չկա: Չնայած այս ամենին պետք է նշեմ, որ այս աշխատանքներն իսկապես արժանի են ուշադրության, և էլ ավելի լայն տարածման: Պատկերազարդումներն  ունեն ձեռագիր, որն արդեն կարելի է միանագմից տարբերել.  եթե համացանցում տեղադրենք տվյալ հեղինակի  որևէ մի իլյուստրացիա և չնշենք նրա անունը, ապա գրեթե բոլորը կմիաձայնեն, որ դա  Edgar Artis-ի աշխատանքներից է: Ծաղիկներ, փետուրներ, մրգեր, բանջարեղեն, և տարբեր այլ իրերից  Էդգարը ստեղծում է գեղեցիկ իլյուստրացիաներ, որոնց մի մասն այժմ հանձնում եմ ձեր դատինe2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16