Recent posts
To top

March 2014

7 Mar

Elite Life N2 հաղորդում

TV
Elite Life TV N2 հաղորդում Սիգարի 4-րդ միջազգային փառատոնը MEZZO Classic House ակումբում Հարցազրույց Գարի Քեոսայանի հետ Noyan Tun ռեստորանի մասին տեղեկացնող տեսանյութ L'ORANGE GOLD խանութ-սրահի մասին տեղեկացնող տեսանյութ...
Continue reading
7 Mar

The 30 Sexiest Armenians 2012

30_SEXY
30 ԱՄԵՆԱՑԱՆԿԱԼԻ ՀԱՅԵՐԸ 2012 Այս տա­րի ԷԼ Style ամ­սա­գիրն ար­դեն չոր­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պեց հան­րութ­յան կող­մից սիր­ված և մեծ մաս­սա­յա­կա­նութ­յուն վա­յե­լող"30 ա­մե­նա­ցան­կա­լի հա­յե­րը" նա­խա­գի­ծը: Հան­րա­յին ակ­տիվ քվեար­կութ­յան արդ­յուն­քում, ի վեր­ջո, ընտր­վե­ցին այն...
Continue reading
7 Mar

The Sexiest 30 Armenians – 2010

news_item1
30 ամենացանկալի հայերը 2010թ-ին նա հասցրել է նկարահանել մի քանի տեսահոլովակ, ձայնագրել նոր երգեր, որոնք գլխավորում են հիմնականում բոլոր հիթ-շքերթները, թողակրկել է ձայնասկավառակ, իսկ աշնանը մասնակցել է Համերաշխության միջազգային փառատոնին: Սիրուշոն...
Continue reading